Obchodné a zasielateľské podmienky

Fakturácia dopravy

 

1. Dopravca je povinný zaslať Objednávateľovi faktúru za vykonanú prepravu najneskôr do 7 dní od dňa ukončenia prepravy. V prípade omeškania so zaslaním faktúry má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z fakturovanej ceny prepravy, min. však 50 EUR

2. Splatnosť faktúry je 60 dní po obdržaní faktúry, ktorá v prílohe musí obsahovať obvyklé doklady a to:

 • kópia zmluvy o preprave potvrdenej podpisom Dopravcu
 • potvrdený originál nákladného listu/medzinárodného nákladného listu CMR, ktorý musí obsahovať okre iných povinných údajov aj nasledovné údaje:
 • čitateľné meno podpis vodiča (kolónka 16 tlačiva CMR)
 • ŠPZ vozidla
 • pečiatku a podpis príjemcu

 

3. Okrem vyššie uvedených dokladov je potrebné k faktúre doložiť aj iné doklady, ktorých dodanie bolo uvedené v Zmluve o preprave. Bez uvedených dokladov nemôže nastať splatnosť fakturovanej ceny prepravy. Splatnosť ceny prepravy nemôže nastať skôr, než dôjde k potvrdeniu Zmluvy o preprave v zmysle bodu 1. týchto Zmluvných podmienok:

 

Zmluvné podmienky

 

1. Dopravca je povinný písomne bezodkladne potvrdiť Zmluvu o preprave a to prostredníctvom faxu alebo mailu, najneskoršie však do 2 (dvoch) hodín po jej obdržaní. Na potvrdenej Zmluve o preprave uvedie Dopravca EČV vozidla, ktoré vykoná prepravu. Zmluva o preprave sa považuje za uzavretú aj bez jej písomného potvrdenia Dopravcom a spravuje sa všetkými zmluvnými podmienkami v nej uvedenými, pokiaľ na základe Objednávateľom zaslaného návrhu zmluvy dôjde k faktickému vykonávaniu/vykonaniu prepravy

2. Dopravca je povinný poskytnúť Objednávateľovi nasledovné informácie o priebehu prepravy:

 • čas pristavenia vozidla na nakládku
 • množstvo naloženého tovaru
 • čas odchodu z nakládky
 • aktuálnu polohu vozidla a stav prepravy ak o to objednávateľ požiada
 • skutočný čas príjazdu na vykládku

Za neposkytnutie informácii o priebehu prepravy bude Dopravcovi účtovaná pokuta vo výške 50 EUR. Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka nároku na náhradu škody, vrátane škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

 

3. Dopravca sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek prekážku brániacu vo vykonaní objednanej prepravy a umožniť Objednávateľovi spolupracovať pri odstránení takejto prekážky, obzvlášť pri nasledujúcich prípadoch:

 • pri problémoch na mieste nakládky, počas prepravy ako aj na mieste vykládky
 • pri poruchách vozidla
 • pri akýchkoľvek nehodách vozidla
 • pri situáciách počas vykonávania dopravy, ktoré môžu mať vplyv na nedodržanie stanoveného času vykládky alebo nakládky tovaru

Za nedodržanie ktorejkoľvek z týchto povinností bude Dopravcovi účtovaná zmluvná pokuta vo výške 100 EUR. Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka nároku na náhradu škody, vrátane škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

 

4. Dopravca sa zaväzuje, že naložené vozidlo neodstaví a neopustí ho okrem prípadu ak:

 • to preprava vecí/zásielky nevyhnutne vyžaduje
 • mu to prikáže oprávnená osoba
 • na nevyhnutný čas pre riešenie biologických potrieb
 • v prípade odstavenia vozidla z dôvodu vykonávania povinného odpočinku vodičov, pričom v takom prípade je vodič povinný odstaviť vozidlo výlučne na bezpečnom mieste, napr. strážené parkovisko, verejné parkovisko alebo čerpacia stanica

 

5. Dopravca sa zaväzuje, že jeho vodiči budú počas prepravy dostupní prostredníctvom mobilného telefónu alebo s nimi bude možná komunikácia prostredníctvom systému mobilnej komunikácie a satelitného určovania polohy vozidla. Dopravca je povinný na požiadanie poskytnúť telefónne číslo na vodiča, prípadne prístup do systému satelitného sledovania vozidla

6. Dopravca zodpovedá Objednávateľovi za vykonanie prepravy v celom rozsahu aj v prípade, ak vykonanie prepravy zveril inej osobe (ďalší dopravca), pričom Dopravca zodpovedá za všetky záväzky vyplývajúce z vykonania prepravy ako aj konania ďalšieho dopravcu, vrátane spôsobenej škody ako keby prepravu vykonal sám. Dopravca sa zaväzuje oboznámiť svojich vodičov a subdodávateľov (ďalší dopravca) o všetkých ustanoveniach konkrétnej Zmluvy o preprave uzavretej s Objednávateľom, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne vykonanie prepravy v súlade so Zmluvou o preprave

7. Dopravca je povinný skontrolovať tovar na prepravu podľa nákladného listu/medzinárodného nákladného listu CMR a dodacieho listu. Každá nezrovnalosť (poškodenie, chýbajúci tovar, a pod.) musí byť Dopravcom okamžite nahlásená Objednávateľovi a uvedená aj na nákladnom liste CMR. Ak nie je vodičovi Dopravcu umožnená účasť pri nakládke tovaru, je vodič povinný zaznamenať túto skutočnosť na originálnom nákladnom liste CMR v prípade medzinárodnej prepravy a na nákladnom liste v prípade vnútroštátnej prepravy a o tejto skutočnosti taktiež bezodkladne informuje Objednávateľa. Táto výhrada musí byť formulovaná spôsobom nezakladajúcim pochybnosti o jej podstate a to napr. „neumožnená prítomnosť vodiča pri nakládke”, nie však všeobecné formulácie typu „neprítomný pri nakládke” a pod.

8. V prípade prepráv z a do tretích krajín (tovar pod colným dohľadom) je vodič povinný riadiť sa pokynmi na zaclenie/vyclenie podľa objednávky, resp. podľa pokynov odosielateľa/príjemcu materiálu. V žiadnom prípade nesmie tovar vyložiť bez vyclenia, v opačnom prípade zodpovedá za všetky vzniknuté viac náklady (dodatočné vyclenie, colný dlh)

9. V prípade zmluvy na celo vozovú dopravu, nie je prípustné dokladanie iného tovaru

10. Zakazuje sa akákoľvek manipulácia so zásielkou od okamihu jej nakládky až po jej vykládku

11. Sankcie za nedodržanie podmienok dopravy

 • oneskorenie pristavenia vozidla na nakládku oproti času dohodnutom v zmluve
 • do 1 hodiny = zmluvná pokuta vo výške 50 EUR
 • o viac ako 1 hodinu = zmluvná pokuta vo výške 70 EUR za každú začatú hodinu (max. však do výšky dohodnutej ceny za dopravu). Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka nároku na náhradu škody, vrátane škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu. V takomto prípade je Objednávateľ zároveň oprávnený odstúpiť od Zmluvy o preprave. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku Objednávateľa na zmluvnú pokutu
 • nepristavenie vozidla na nakládku
 • pokiaľ Dopravca písomne neodstúpi od zmluvy v čase minimálne 24 hodín pred termínom nakládky, Objednávateľ je oprávnený preúčtovať Dopravcovi náklady do výšky dohodnutej ceny za dopravu

 

12. V cene prepravy podľa zmluvy o preprave sú okrem ceny samotnej prepravy a s tým súvisiacich nákladov zahrnuté aj cestné a/alebo iné obdobné dane a poplatky, ktoré Dopravca vynaloží pri preprave ako aj dohodnutý príplatok podľa. čl. 26 Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (ďalej len „Dohovor CMR“) ak ide o medzinárodnú prepravu

13. Dopravcovi vzniká nárok na stojné po uplynutí 24 hodín

14. Dopravca sa zaväzuje rešpektovať a dodržiavať interné predpisy odosielateľa a príjemcu, ktoré upravujú pohyb a správanie vodičov a o ktorých bol vodič upovedomený, alebo ktoré sú verejne prístupné. V prípade nedodržania týchto predpisov, následkom čoho vznikne škoda alebo sankcie na účet Objednávateľa, zaväzuje sa tieto Dopravca uhradiť v plnej výške

15. V prípade medzinárodnej prepravy má Objednávateľ osobitný záujem na dopravení každej jednotlivej zásielky príjemcovi v súlade s čl. 26 Dohovoru CMR. Pokiaľ je vozidlo po nakládke zaplombované zamestnancom odosielateľa, Dopravca je povinný zabezpečiť, aby plomba nebola počas prepravy narušená inou osobou, okrem povereného zamestnanca príjemcu tovaru. Pokiaľ je plomba narušená zástupcom polície alebo colnice pre účely kontroly, Dopravca je povinný zabezpečiť písomné vyjadrenie/potvrdenie o narušení plomby a jeho dôvodov a Dopravca je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi

16. Ak v dôsledku straty, poškodenia alebo akéhokoľvek iného znehodnotenia prepravovaného tovaru, prípadne jeho časti vznikne škoda, na zodpovednostný vzťah sa budú aplikovať:

 • ustanovenia Dohovoru CMR v prípade medzinárodnej prepravy
 • príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v prípade vnútroštátnej prepravy

 

17. Dopravca je povinný byť poistený v rámci CMR

 • celkovej hmotnosti vozidla < 3.5 t na 15 000 EUR poistného plnenia
 • celkovej hmotnosti vozidla 3.5 t < 12 t na 60 000 EUR poistného plnenia
 • celkovej hmotnosti vozidla nad 12 t na 250 000 EUR poistného plnenia

V prípade ak je predmetom Zmluvy o preprave vnútroštátna preprava, je Dopravca povinný mať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní vnútroštátnej prepravy, kópiu poistiek je Dopravca povinný zaslať Objednávateľovi spolu s podpísanou zmluvou o preprave.

 

18. V prípade medzinárodnej prepravy, kedy bola škoda spôsobená (resp. vznik škody súvisel s) úmyselne, z nedbanlivosti, nedostatočnou odbornou starostlivosťou o tovar, resp. jej zanedbaním, technickou poruchou vozidla použitého na prepravu, porušením pravidiel cestnej premávky, nedodržaním bezpečnostných pravidiel alebo porušením zmluvy a v iných obdobných prípadoch, uplatní sa zodpovednosť podľa čl. 29 Dohovoru CMR

19. Všetky informácie uvedené v Zmluve o preprave, s výnimkou informácií nevyhne poskytnutých ďalšiemu dopravcovi na riadne vykonanie prepravy v súlade so Zmluvou o preprave, ako aj všetky informácie, ktoré Dopravca získa z ďalšej korešpondencie a obchodnej spolupráce medzi zmluvnými stranami považuje Objednávateľ za dôverné a tvoria predmet obchodného tajomstva. O tejto skutočnosti upovedomí Dopravca svojich zamestnancov a zmluvných partnerov. V prípade porušenia obchodného tajomstva bude dopravcovi účtovaná zmluvná pokuta vo výške 10 000 EUR, čím nie sú dotknuté práva Objednávateľa na náhradu škody, vrátane škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá mu vznikla porušením obchodného tajomstva Dopravcom alebo jeho zamestnancami

20. Dopravcovi a jeho zamestnancom sa zakazuje komunikácia s odosielateľom alebo príjemcom tovaru. Takáto komunikácia je možná len pokiaľ o to Objednávateľ Dopravcu požiada

21. Dopravca sa zaväzuje dodržiavať všetky právne požiadavky Objednávateľa týkajúce sa kvality, prevencie a ochrany životného prostredia a dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a to najmä, ale nie len:

 • prevencie znečisťovania vôd, ovzdušia a iných zložiek životného prostredia používaním vhodného motorového vozidla v dobrom technickom stave
 • dodržiavanie podmienok Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (Dohoda ADR) v prípade, že to preprava vyžaduje
 • dodržiavanie kvality poskytovanej služby a dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

22. Práva a povinnosti Objednávateľa a Dopravcu touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, predovšetkým ustanoveniami § 610 až 629 upravujúcimi zmluvu o preprave veci a v prípade, že predmetom zmluvy je medzinárodná preprava, príslušnými ustanoveniami Dohovoru CMR

23. Dopravca sa riadne oboznámil s touto zmluvou a nemá voči nej žiadne výhrady alebo pripomienky

24. Dopravca potvrdzuje, že je držiteľom vozidla a že počas prepravy v Spolkovej republike Nemecko dodržuje ustanovenia nemeckého zákona o minimálnej mzde (MiLoG)

25. Od 1. júla 2016 Francúzsko ustanovilo minimálnu mzdu platnú pre kabotáž a všetky prepravy osôb aj nákladu do a z Francúzska bez ohľadu na veľkosť vozidla.

Ide o nariadenie č. 418/2016, ktorým sa vykonáva kapitola VI hlavy II prvej časti francúzskeho zákonníka práce o dopravných podnikoch vysielajúcich vodičov alebo námorníkov pracovať na francúzske územie a o zmene zákonníka práce (Loi Macron).

Nová regulácia vychádza zo smernice 96/71/ES Európskeho parlamentu a rady o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ  o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“).

Pozor: Táto regulácia sa nevzťahuje na tranzitné jazdy.

Podľa tohto nariadenia vodič, vykonávajúci prepravu do Francúzska a z Francúzska, vrátane kabotáže, sa považuje za vyslaného pracovníka v zmysle smernice 96/71/ES a vzťahujú sa naňho podmienky „tvrdého jadra“ v zmysle francúzskej pracovnoprávnej legislatívy.

 

26. Informácie o spracúvaní osobných údajov – GDPR

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 33 až 36 a ďalej v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a rovnako i príslušnými normami Európskej únie, najmä podľa Nariadenia (EU) 2016/679, tj. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré vstupuje do účinnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

 

Platnosť a účinnosť týchto VZP je od 1.5.2024

radi odpovieme 

Napíšte nám

Kontaktné informácie

Náš office

Sidónie Sakalovej 166, 014 01 Bytča

}

Otváracie hodiny

Po-Pia: 7:30 - 18:00
So-Ne: zatvorené

v

Kontatkujte nás

info@easysped.sk
+421 911 757 196

v